direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Duinzoom 20, Rockanje
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0614.1210bpDuinzoom20-0010

Toelichting

Hoofdstuk 1 Toelichting op de herziening

1.1 Ligging plangebied

Het plangebied waarop dit bestemmingsplan ziet bestaat uit een (deel van een) kadastraal perceel, gelegen aan de oostzijde van de Duinzoom in Rockanje. Op de bijgaande afbeelding is met rode lijnen de contour van het plangebied van de voorliggende herziening indicatief aangegeven.   afbeelding "i_NL.IMRO.0614.1210bpDuinzoom20-0010_0001.png"  

1.2 Geldend bestemmingsplan

afbeelding "i_NL.IMRO.0614.1210bpDuinzoom20-0010_0002.png"   Het geldende bestemmingsplan voor het plangebied is Dorpsgebied Rockanje. Dit bestemmingsplan is op 25 januari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad van Westvoorne en op 18 april 2011 onherroepelijk geworden.

Op bijgaande afbeelding is een uitsnede te zien van de analoge weergave van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan.  

De gronden binnen het plangebied van de voorliggende herziening hebben de bestemming Wonen, waarbij één vrijstaande woning is toegestaan. Aanvullend is ook ter plaatse de uitoefening van een seksinrichting toegestaan. Volgens de regels zijn deze gronden bestemd voor wonen met daaronder begrepen beroepsmatige activiteiten, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, een seksinrichting en de bijbehorende voorzieningen. Binnen het bouwvlak mag 150m² aan gebouwen en overkappingen worden opgericht. Voor gebouwen mag de goothoogte maximaal 6m en de bouwhoogte maximaal 10m zijn.  

1.3 Beschrijving beoogde herziening

Onze gemeente kent één locatie waar een seksinrichting is toegestaan. Dit is het pand aan de Duinzoom 20 in Rockanje. Langere tijd heeft de verplichting bestaan om per gemeente minimaal een seksinrichting (planologisch) te faciliteren. Deze verplichting bestaat al enige tijd niet meer. Dit houdt in dat de gemeente vrij is om in bestemmingsplannen te bepalen of en zo ja waar seksinrichtingen worden toegestaan. Vanuit het oogpunt van een goede kwaliteit van de leefomgeving is de wens ontstaan om de mogelijkheid tot uitoefening van een seksinrichting aan de Duinzoom 20 weg te bestemmen. Het aanzicht van het pand en de functie zijn niet in lijn met de nabijgelegen woningen. Het wegbestemmen van de seksinrichting zal bijdragen aan een betere kwaliteit van de leefomgeving.

Voor de nieuwe bestemming is gekeken naar de omgeving en de huidige bestemming. Het pand is omgeven door percelen met de bestemming Wonen. Vanwege de reeds bestaande bestemming op het perceel, is alleen het wegbestemmen van de specifieke aanduiding 'seksinrichting' wenselijk. De hoofdbestemming, de toegestane maatvoering en oppervlakte van bebouwing op het perceel blijven ongewijzigd. De ruimtelijke impact van de gewijzigde bestemming is, doordat de bouwmogelijkheden gelijk blijven, vergelijkbaar met de impact van de huidige bestemming.

1.4 Beleidskader

Gelet op de aanleiding en het doel van de herziening is geen sprake van een onderwerp vallend binnen een van de nationale belangen. Het wegbestemmen van de specifieke aanduiding 'seksinrichting' op het bestaande perceel heeft een dusdanig kleine omvang en door de Rijksoverheid zijn hier geen specifieke regels voor gesteld.

Het relevante provinciale beleid is vastgelegd in de structuur visie Ruimte en Mobiliteit. Bij de visie Ruimte en Mobiliteit horen de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit. De actualisering van de Visie Ruimte en Mobiliteit is op 14 december 2016 vastgesteld door Provinciale Staten en op 12 januari 2017 in werking getreden. Het uitgangspunt van de provincie is dat ruimtelijk ontwikkelingen bijdragen aan het behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. In deze herziening gaat het feitelijk om het wegbestemmen van een specifieke aanduiding van een bestaand pand, binnen het bestaande dorpsgebied van Rockanje. De omvang van het perceel is beperkt en de impact van de functiewijziging heeft daarmee slechts lokale betekenis.

Voor het wegbestemmen van de specifieke aanduiding die op het perceel rust is geen provinciaal of regionaal beleid aanwezig. Door de voorliggende bestemmingswijziging worden de mogelijkheden voor een duurzaam functioneel gebruik voor de toekomst verbeterd. Hiermee draagt het bestemmingsplan bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en aan het efficiënt en duurzaam benutten van de beschikbare ruimte binnen het bestaand stads- en dorpsgebied.

De functiewijziging op het perceel brengt geen belemmeringen met zich mee voor omliggende functies. De ontwikkeling past dus binnen de aard en schaal van het gebied, waarbij geen sprake is van strijd met andere richtlijnen of uitgangspunten van het provinciale ruimtelijke beleid.

Gelet op deze toelichting wordt geconcludeerd dat de herziening voldoet aan het relevante ruimtelijke beleid van de provincie en het Rijk.

1.5 Juridische planbeschrijving

De plansystematiek van het moederplan Dorpsgebied Rockanje is in deze herziening aangehouden. Alleen de verbeelding wordt gedeeltelijk herzien, de regels van het moederplan Dorpsgebied Rockanje blijven inhoudelijk onverminderd van toepassing. Voor de raadpleegbaarheid is in het bestand van de regels een verwijzing opgenomen naar de regels van het moederplan Dorpsgebied Rockanje. Vanwege de vormvereisten uit de Wro moeten bij een bestemmingsplan regels worden vastgesteld. De regels bij deze herziening bestaan uit enkele algemene regels, voor de bestemmingen de verwijzing naar de regels van het moederplan, een algemene regeling voor het overgangsrecht en de slotregel.

De verbeelding is de kaart waarop te zien is welke bestemmingen voor welke gebieden gelden. Alle functies in dit bestemmingsplan zijn apart bestemd, waardoor het direct mogelijk is om op de verbeelding te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied zijn gegeven. Op bijgaande verbeelding is de bestemming Wonen met enkele bouw- en gebruiksaanduidingen weergegeven. Naast de bestemming Wonen en Tuin is ook de dubbelbestemming Waarde-Archeologie opgenomen ter bescherming van de archeologische waarde. Ten opzichte van het vorige plan is de specifieke functieaanduiding 'seksinrichting' verwijderd.

Voor een uitgebreidere toelichting op de regels en verbeelding wordt verwezen naar de toelichting bij het moederplan Dorpsgebied Rockanje.

1.6 Onderzoeken en onderbouwing

Ten opzichte van het moederplan Dorpsgebied Rockanje maakt deze herziening geen nieuwe bouwvolumes of bouwmogelijkheden mogelijk. Binnen de bestaande bouwmogelijkheden wordt alleen de specifieke functieaanduiding 'seksinrichting' verwijderd.

Het wegbestemmen van de seksinrichting brengt geen specifieke noodzaak voor onderzoek met zich mee. De ruimtelijke impact van de bestemmingswijziging zeer beperkt.

Het pand heeft als hoofdbestemming Wonen, en er zal dus planologisch gezien verder niets veranderen na het verwijderen van de specifieke aanduiding 'seksinrichting'. Er zijn ten opzichte van de mogelijkheden uit het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje geen wijzigingen aangebracht in het toegestane oppervlak bebouwing, in de toegestane goot- en bouwhoogte van bebouwing of in de andere regels die invloed kunnen hebben op de omgeving. Mede ook door de relatief beperkte omvang van het plangebied, in combinatie met de kleine verandering is geen sprake van onaanvaardbare impact op de omgeving als gevolg van de voorliggende wijziging. Voor de aspecten als water, verkeer, ecologie, bodem, geluid en dergelijk heeft deze wijziging dan ook geen gevolgen.

Voor wat betreft het aspect water is het relevant dat de wijziging geen toename van het oppervlak bebouwing of oppervlakteverharding inhoudt. Het plangebied ligt niet in of nabij een (regionale) waterkering. Alleen de functie van het perceel wordt gewijzigd. Er is daarom geen sprake van aspecten die een negatieve invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit, -kwantiteit of –veiligheid.

Gelet op de uiterst beperkte impact van de bestemmingswijziging op de omgeving is opstelling van een afzonderlijk milieueffectenrapportage (MER) niet noodzakelijk. Drempelwaarden of –criteria uit de Wet milieubeheer die opstelling van een MER noodzakelijk maken worden niet overschreden. Ook verder is geen aanleiding om een aparte MER op te stellen. Met deze toelichting zijn de milieueffecten voldoende inzichtelijk gemaakt en is geconstateerd dat de wijziging niet leidt tot negatieve effecten op de omgeving.

1.7 Uitvoerbaarheid

Binnen het plangebied zal alleen de specifieke functieaanduiding 'seksinrichting' worden wegbestemd. Het opstellen van een exploitatieplan is niet nodig daar er geen bebouwingsmogelijkheden zullen ontstaan. De financiële aspecten vormen tevens ook geen belemmering voor de uitvoering van de herziening.

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro is afstemming nodig met de vooroverlegpartners. Zoals in paragraaf 1.4 is toegelicht zijn bij de herziening geen rijks- of provinciale belangen in het geding. De functiewijziging heeft alleen een lokale impact. Om die reden is het voorontwerp niet afzonderlijk in het kader van het vooroverleg toegezonden. Het voorontwerp is aan het waterschap Hollandse Delta voorgelegd. Het waterschap heeft aangegeven dat de herziening geen aanleiding geeft tot opmerkingen. De overlegreactie is als bijlage bij deze toelichting gevoegd (bijlage 1).

De bestemmingswijziging gaat om een relatief kleinschalige ontwikkeling die past binnen het bestaande beleid. De impact op de omgeving is beperkt, maar de situatie voor de omgeving verbetert. Gelet op de beperkte wijziging is afgezien van het ter inzage leggen van het voorontwerp in het kader van een inspraakprocedure. Een ieder is in de gelegenheid om op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze te geven.