direct naar inhoud van Regels
Plan: Duinzoom 20, Rockanje
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0614.1210bpDuinzoom20-0010

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Duinzoom 20, Rockanje met identificatienummer NL.IMRO.0614.1210bpDuinzoom20-0010 van de gemeente Westvoorne.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje

het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje, vastgesteld op 25 januari 2011, met identificatienummer NL.IMRO.0614.1210bpDGRockanje-0100.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wonen

Op dit bestemmingsplan zijn de bepalingen van het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Tuin

Op dit bestemmingsplan zijn de bepalingen van het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Waarde-Archeologie

Op dit bestemmingsplan zijn de bepalingen van het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

  • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachten een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • b. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • c. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
  • d. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
  • e. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

  • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
  • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dan plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
  • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
  • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
  • e. in afwijking van het bepaalde onder c geldt, indien het gebruik, zoals bedoeld onder a, ziet op een gebruik als seksinrichting, dat wanneer het gebruik na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan wordt onderbroken, het verboden is dit gebruik daarna te hervatten of laten hervatten.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Duinzoom 20, Rockanje'.